Säännöt

Stadgar för Raseborgs Skyttar r.f.


1 § Namn och språk
Föreningens namn är Raseborgs Skyttar r.f., inofficiellt förkortat RS; och dess hemort är Raseborgs stad. Föreningens officiella språk är svenska.

2 § Syfte
Föreningens syfte är att fostra samhällsdugliga medborgare, främja och utveckla intresset för sportskyttet och förbättra sina medlemmars fysiska kondition.

3 § Verksamhet
Föreningen fullföljer sitt syfte genom att
– arrangera tränings och skolningstillfällen och tävlingar för sportskyttet
– arrangera kurser, fester och klubbtillfällen
– driva sportskyttets intressen hos berörda myndigheter
– sträva till anskaffning av nödiga skytteanläggningar
– bedriva publikationsverksamhet
För att stöda sin verksamhet kan föreningen ordna insamlingar och lotterier, äga och upprätthålla idrottsanläggningar, förmedla idrottsutrustning till sina medlemmar samt ta emot donationer och testamenten.

4 § Medlemskap
Såsom medlem av Finlands Idrott r.f. (FI) Suomen Ampujainliitto r.y. (SAL) och Svenska Finlands Sportskytteförbund r.f. (SFS) följer föreningen dessas stadgar.

5 § Medlemmar
Såsom föreningens medlem kan styrelsen efter ansökan anta person, som förbinder sig att följa föreningens, SFS:s, SAL:s och FI:s syfte och stadgar.
Till hedersordförande kan årsmötet kalla person, som förtjänstfullt verkat som föreningens ordförande. Hedersordförandetiteln ges på livstid.
Till hedersmedlem kan årsmötet på förslag av styrelsen kalla person, som synnerligen förtjänstfullt har befrämjat föreningens verksamhet. Hedersmedlemskap ges på livstid.
Till ständig medlem kan föreningens styrelse kalla medlem som
– varit föreningens medlem i minst 30 år
– erlagt 20 års medlemsavgift såsom engångsavgift
– gjort föreningen betydande tjänster eller
– i övrigt befrämjat föreningen idrottsligt eller ekonomiskt
Till understödande medlem kan föreningens styrelse anta person eller rättsgiltiga sammanslutningar, som stöder föreningens verksamhet genom en årlig avgift eller en engångsavgift. Understödande medlem har inte rösträtt vid föreningens möten.

6 § Utträde ur föreningen
Medlem, som önskar utträda ur föreningen, skall skriftligen meddela föreningens styrelse eller ordförande därom eller anmäla därom vid föreningens möte för anteckning till protokollet. Utträdet träder i kraft omedelbart men personen ifråga är skyldig att erlägga medlemsavgift och svara för övriga stadgeenliga förpliktelser till utgången av nämnda verksamhetsår.

7 § Uteslutning ur föreningen
Styrelsen kan utesluta medlem från föreningen om denna
– underlåter att erlägga sin medlemsavgift
– verkar i strid mot föreningens stadgar
– bryter mot lag eller uppträder i strid mot god idrottsanda
– verkar i strid mot föreningens, SFS:s, SAL:s och FI:s syfte
Den uteslutna har inte rätt att återkräva till föreningen gjorda betalningar.
I disciplinära ärenden följs SAL:s stadgar och beslut.

8 § Inskrivnings- och medlemsavgift
Föreningens årsmöte besluter årligen om inskrivnings- och medlemsavgifternas storlek samt om understödande medlems avgift. Hedersordförande, hedersmedlem och ständiga medlemmar erlägger inga avgifter.

9 § Föreningens möten
Föreningen har årligen två ordinarie möten på dag som fastställs av styrelsen. Vårmötet hålls inom mars-april och höstmötet (årsmötet) inom november.
Kallelse till föreningens möten skall publiceras senast fjorton dagar före mötet genom annons i lokal tidning och på föreningens anslagstavla. Ärenden, som föreningens medlemmar önskar få upptagna till behandling på föreningens möte skall inlämnas till styrelsen senast trettio dagar före mötet.
Extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen så kräver av styrelsen för särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt, då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

10 § Vårmöte och höstmöte
Vid vårmötet behandlas följande ärenden:
1. mötet öppnas
2. val av
a) mötesordförande
b) sekreterare
c) två protokolljusterare
d) två rösträknare
3. de närvarande röstberättigade medlemmarna antecknas
4. mötets laglighet och beslutförhet konstatera
5. bokslut, årsberättelse och revisorns utlåtande presenteras
6. besluts om framställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga
7. övriga i möteskallelsen nämnda ärenden behandlas
8. mötet avslutas
Vid höstmötet (årsmötet) behandlas följande ärenden:
1. mötet öppnas
2. val av
a) mötesordförande
b) sekreterare
c) två protokolljusterare
d) två rösträknare
3. de närvarande röstberättigade medlemmarna antecknas
4. mötets laglighet och beslutförhet konstateras
5. föreningens idrottsformer, antalet specialsektioner och deras sammansättning fastställs
6. inskrivnings- och medlemsavgifterna samt understödande medlems avgifter fastställs
7. verksamhetsplanen och budgeten för följande år fastställs
8. val av styrelseordförande bland föreningens myndiga medlemmar
9. val av styrelsemedlemmar och suppleanter
10. val av en revisor och en revisorsuppleant
11. val av föreningens representanter till de förbund föreningen är ansluten till
12. övriga i möteskallelsen nämnda ärenden behandlas
13. mötet avslutas

11 § Protokoll
Vid föreningens, styrelsens och sektionernas möten skall föras protokoll. Protokollen från föreningens möten skall undertecknas av ordföranden och sekreteraren samt justeras av de valda protokolljusterarna.
Styrelsens, utskottens, kommittéernas och sektionernas protokoll justeras genast eller på följande möte.

12 § Röstning
På mötet avgörs ärendena med enkel majoritet. Personval avgörs så att de som har fått de flesta rösterna blir valda varvid lika röstetal avgörs genom lottning. I andra ärenden avgör ordförandens röst. Röstningen sker, om så krävs, med slutna sedlar. Varje femton år fyllda medlem har en röst. Röstning med fullmakt är inte tillåten.

13 § Styrelsen
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande, som väljs för ett verksamhetsår samt åtta andra ordinarie medlemmar och två suppleanter, vilka alla väljs för två verksamhetsår. Av styrelsens medlemmar står hälften i tur att avgå årligen. Första året avgår hälften genom lottning.
Styrelsen väljer inom sig en viceordförande samt utser inom eller utom sig sekreterare och skattmästare.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för denna av viceordföranden eller om minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.
Till styrelsens uppgifter hör särskilt att:
1. verkställa föreningsmötets beslut
2. leda och övervaka föreningens verksamhet
3. föra medlemsförteckning
4. handha föreningens ekonomi
5. uppgöra föreningens årsberättelse och bokslut
6. överlämna räkenskaperna till revisorn för granskning minst tre veckor före vårmötet; revisorn skall avge utlåtande till styrelsen minst två veckor före vårmötet
7. uppgöra verksamhetsplan och budget för följande verksamhetsår
8. sammankalla föreningens möten
9. handha informationsverksamheten
10. anta och utesluta medlemmar
11. bevilja föreningens och anhålla om förbundens förtjänst- och hederstecken
12. handha övriga för föreningen viktiga ärenden

14 § Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

15 § Namnteckning
Föreningens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden endera tillsammans med en annan funktionär, som styrelsen beviljat namnteckningsrätt.

16 § Sektionerna
Specialsektionerna har rätt att under övervakning av styrelsen besluta om sin verksamhet och om de medel som de tilldelas. Sektionerna skall årligen före vår- och höstmötet avge sin årsberättelse och redovisning samt budget för följande verksamhetsår.

17 § Stadgeändring
Beslut om ändring av stadgarna fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen.

18 § Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen.

19 § Överlåtelse av tillgångarna
Då föreningen upplöses skall dess tillgångar överlåtas till ändamål, som befrämjar fysisk fostran inom föreningens verksamhetsområde enligt beslut av det möte som fattat beslutet om upplösningen.